Mã nhúng & chia sẻ

Cách đặt biến trong css để có thể sử dụng cho nhiều lần